Chia sẻ cấu hình Git

Khi thay đổi môi trường development, tôi phải cấu hình lại Git. Để tiết kiệm thời gian, tôi lưu bản copy của file cấu hình Git. Khi chuyển sang máy mới, tôi chỉ cần bỏ nó vào thư mục user của Windows là xong.

Dưới đây là nội dung file .gitconfig tôi đang dùng. Nó gồm các lệnh tắt để chạy chức năng thông dụng của Git như commit hoặc hiển thị log dưới dạng cây.

[alias]
  lg = log --color --all --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
  llg = log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
  s = status -s
  st = status
  co = checkout
  cma = commit -am
  d = diff --word-diff
  qm = "!git checkout $1;git merge @{-1}"
  m = merge
  r = rebase
  pr = pull --rebase
  ba = branch -a
  bd = branch -d
  p = pull
[http]
  sslVerify = false